Rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie Xtandi

2018-09-14
Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamidum), kapsułka miękka, 40 mg, 112 kaps., w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)" pod warunkiem obniżenia kosztów terapii oraz włączenia wnioskowanej technologii do istniejącego programu lekowego.

Analiza kliniczna wskazuje na możliwe korzyści z zastosowania tej technologii medycznej w ocenianym wskazaniu m.in. w zakresie redukcji ryzyka wystąpienia progresji choroby lub zgonu oraz wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w porównaniu do octanu abirateronu.

Analiza ekonomiczna wskazuje, że objęcie refundacją wnioskowanej technologii medycznej wiązać się będzie z dodatkowym obciążeniem budżetu płatnika publicznego rzędu 7,9 mln PLN i 32,5 mln PLN w pierwszych dwóch latach refundacji. Jednak Prezes Agencji, mając na uwadze aktualnie funkcjonujący program lekowy, uznaje za zasadne objęcie refundacją wnioskowanej technologii medycznej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztu terapii co najmniej do kosztu terapii octanem abirateronu oraz dołączenie enzalutamidu do istniejącego już programu lekowego.

Pełna treść rekomendacji

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company