.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Ministerstwo Zdrowia o lekach w OAB

Ministerstwo Zdrowia o lekach w OAB

2020-09-08

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Anny Wasilewskiej w sprawie refundacji leków w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego.

W odpowiedzi czytamy m.in. "Na wstępie chciałbym się odnieść do refundacji leku Vesicare (solifenacinum), gdyż w tym miejscu należy wskazać, że produkt ten był objęty refundacją zgodnie z decyzją o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, która obowiązywała od 1 lipca 2018 r. przez okres 2 lat. (...) okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku Vesicare (solifenacinum), obowiązującej od dnia 1 lipca 2018 r., skończył się 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy o refundacji, podmiot odpowiedzialny może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku. Podmiot odpowiedzialny złożył wniosek o objęcie refundacją leku Vesicare (solifenacinum) na kolejny okres. Minister Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku podjął decyzję o odmowie objęcia refundacją, w konsekwencji czego brak jesttego leku na wykazie leków refundowanych, który obowiązuje od 1 września 2020 r.

(...) Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) należy wskazać, że wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga wpłynął do Ministerstwa Zdrowia dnia 27 czerwca 2018 r. Wniosek dotyczył objęcia refundacją w ramach listy aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi.

Prezes Agencji wydał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r, w której rekomenduje objęcie refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka.

W toku postępowania wniosek został przekazany do negocjacji wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna wydała w sprawie negatywną uchwałę. Następnie postępowanie zostało zawieszone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. W ostatnim czasie wnioskodawca wniósł pismo z prośbą o podjęcie postępowania, dlatego mogły zostać podjęte działania mające na celu wydanie decyzji w sprawie. Aktualnie uchwała Komisji Ekonomicznej oraz całość dokumentacji zostały przekazane do Ministra Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we wnioskowanym wskazaniu.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company