.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

2020-09-10

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posłów Urszuli Pasławskiej, Dariusza Klimczaka i Stefana Krajewskiego w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego.

W odpowiedzi czytamy m.in. "Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) należy wskazać, że wniosek o objęcie refundacją leku Betmiga wpłynął do Ministerstwa Zdrowia dnia 27 czerwca 2018 r. Wniosek dotyczył objęcia refundacją w ramach listy aptecznej we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi.

Prezes Agencji wydał w przedmiotowej sprawie Rekomendację nr 117/2018 z dnia 23 listopada 2018 r, w której rekomenduje objęcie refundacją produktu Betmiga (mirabegronum) we wnioskowanym wskazaniu pod warunkiem znacznego obniżenia ceny leku i pogłębienia mechanizmu dzielenia ryzyka.

W toku postępowania wniosek został przekazany do negocjacji wnioskodawcy z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna wydała w sprawie negatywną uchwałę. Następnie postępowanie zostało zawieszone na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. W ostatnim czasie wnioskodawca wniósł pismo z prośbą o podjęcie postępowania, dlatego mogły zostać podjęte działania mające na celu wydanie decyzji w sprawie. Aktualnie uchwała Komisji Ekonomicznej oraz całość dokumentacji zostały przekazane do Ministra Zdrowia celem podjęcia pozytywnej bądź negatywnej decyzji w zakresie objęcia refundacją leku Betmiga we wnioskowanym wskazaniu.

(...) Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych:
1) przed dniem 8 marca 2020 r.,
2) w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r.
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357), uległ zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Odnosząc się do refundacji leku Vesicare (solifenacinum), należy wskazać, że produkt ten był objęty refundacją zgodnie z decyzją o objęciu refundacją, która obowiązywała od 1 lipca 2018 r. przez okres 2 lat. (...) okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją leku Vesicare (solifenacinum), obowiązującej od dnia 1 lipca 2018 r., skończył się 31 sierpnia 2020 r. (...) Podmiot odpowiedzialny złożył wniosek o objęcie refundacją leku Vesicare (solifenacinum) na kolejny okres. Minister Zdrowia po rozpatrzeniu wniosku podjął decyzję o odmowie objęcia refundacją, w konsekwencji czego brak jest tego leku na wykazie leków refundowanych, który obowiązuje od 1 września 2020 r.

(...) Odnosząc się natomiast do możliwości poszerzenia wykazu refundowanych leków o inne substancje czynne stosowane leczeniu pęcherza nadreaktywnego, należy wskazać, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzone jest postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku Noqturina (desmopresinum). Wniosek dotyczy objęcia refundacją we wskazaniu we wskazaniu: objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem u dorosłych.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company