Raport Leczenie OAB – gdzie jesteśmy w Polsce

Powstały raport ma na celu przedstawienie sytuacji pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB – overactive bladder) w Polsce oraz w krajach o podobnym poziomie rozwoju.

W opracowaniu przeanalizowano dostęp do leczenia podstawowego oraz metod alternatywnych, stosowanych w przypadku niepowodzenia terapii I rzutu, w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Autorzy raportu wierzą, że zebrane dane pozwolą dostrzec ograniczenia z jakimi na co dzień borykają się osoby cierpiące na OAB w Polsce oraz wypracować minimalny zakres procedur medycznych, które powinny znaleźć się w koszyku świadczeń gwarantowanych, tak aby lekarze mogli w pełni realizować wytyczne odnośnie postępowania terapeutycznego (EAU, NICE, PTU) a pacjenci, bez względu na stadium choroby, płeć czy miejsce zamieszkania mieli dostęp do świadczeń na poziomie podobnym do tych świadczonych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Raport powstał pod auspicjami World Federation of Incontinent Patients (WFIP) przy współpracy ze Stowarzyszeniem UroConti, Continence Promotion Committee of International Continence Society (CPC – ICS) oraz przy wykorzystaniu materiałów powstałych w latach 2002-2014 w ramach kampanii edukacyjnej realizowanej pod nazwą “Program Prospołeczny NTM-Normalnie Żyć”.

Pin It on Pinterest