NTM

Czym jest nietrzymanie moczu (NTM)?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation – WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society – ICS) nietrzymanie moczu (NTM) to niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny.

Nietrzymanie moczu może być objawem wielu schorzeń i w zależności od przyczyny może mieć różne rodzaje. Do najczęściej występujących należą: wysiłkowe NTM, NTM z parcia (w skład którego wchodzi “mokry” typ zespołu pęcherza nadreaktywnego/pęcherz nadaktywny, który może obejmować również nokturię) oraz mieszane NTM.

Nietrzymanie moczu może występować w różnym nasileniu – małymśrednim lub dużym.

Rodzaje nietrzymania moczu (NTM)

Wysiłkowe nietrzymanie moczu

Wysiłkowe NTM to objaw polegający na mimowolnym wycieku moczu, który następuje podczas wykonywania czynności powodujących wzrost ciśnienia śródbrzusznego np. podczas wysiłku, kichania czy kaszlu. Jest to najczęstszy podtyp występujący u kobiet – może stanowić ok. połowy wszystkich przypadków nietrzymania moczu u tej płci.

Nietrzymanie moczu z parcia/naglące nietrzymanie moczu

NTM z parcia/naglące NTM polega na występowaniu naglących parć oraz częstomoczu dziennego i nocnego z nietrzymaniem moczu. Objawy ty występują przy jednoczesnym braku czynników miejscowych, które mogłyby tłumaczyć ich powstawanie. Ten podtyp jest najczęstszym wśród mężczyzn i stanowi ponad połowę wszystkich przypadków NTM u tej płci.

Nietrzymanie moczu z parcia jest jednym z objawów pęcherza nadreaktywnego (OAB), któremu towarzyszy konieczność pilnego oddania moczu. Osoby cierpiące na to schorzenie czasami nie są w stanie dotrzeć do toalety i popuszczają mocz wcześniej. Charakteryzuje się oddawaniem moczu w nocy oraz częstomoczem dziennym i nagłą potrzebą oddania moczu. OAB może występować w dwóch formach – mokrej lub suchej.

Mieszane nietrzymanie moczu

Mieszane nietrzymanie moczu to objaw polegający na mimowolnym wycieku moczu z towarzyszącym uczuciem nagłego parcia, jak również podczas wysiłku, kichania lub kaszlu. Jest to kombinacja dwóch powyższych typów NTM. Występuje zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

Inne rodzaje nietrzymania moczu

Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (ICS), oprócz trzech podstawowych typów nietrzymania moczu, wymienia również inne, takie jak np.: nietrzymanie moczu z przepełnienia, pozazwieraczowe nietrzymanie moczu, moczenie nocne (nokturia), ciągłe nietrzymanie moczu/ciągłe gubienie moczu itp.

NTM – problem społeczny

Zgodnie z danymi podawanymi w Raporcie “Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej” około 10% wszystkich dorosłych kobiet zgłasza co najmniej jeden incydent wycieku moczu tygodniowo. Wycieki sporadyczne występują częściej i dotykają ok. 25-45% wszystkich dorosłych kobiet. Zwiększenie częstotliwości epizodów nietrzymania moczu wzrasta wraz z wiekiem

Wśród mężczyzn statystyki prezentują się nieco inaczej, ale również charakteryzują się sporymi rozbieżnościami. Częstotliwość NTM waha się w przedziale od 1% do 40%. U starszych mężczyzn jest to z kolei 11-34%, a w średnim wieku i młodszych – 3 do 5 % . Jednak, podobnie jak w przypadku kobiet, ryzyko wystąpienia NTM u mężczyzn wzrasta wraz z wiekiem.

Niestety w Polsce brakuje precyzyjnych badań wskazujących, ile osób dotyka ten problem. Przez wiele lat szacunki wskazywały, że może to być ok. 2,5 mln osób – biorąc pod uwagę jednak upływ czasu (postępująca zmiana struktury demograficznej, wzrost świadomości), liczba ta obecnie może być znacznie wyższa

Po więcej informacji o problemie NTM w tym formach profilaktyki, diagnostyki i leczenia zapraszamy na stronę www.ntm.pl.

Pin It on Pinterest