STATUT STOWARZYSZENIA OSÓB Z NTM “UroConti”

Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

– członek zwyczajny Stowarzyszenia – przypisana organizacyjnie do właściwego Oddziału terenowego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, deklarująca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i utożsamiająca się z jego celami, która złożyła stosowną deklarację członkowską oraz uiściła składkę na rzecz Stowarzyszenia;
– członek honorowy Stowarzyszenia – osoba fizyczna niebędąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, która swymi szczególnymi zasługami dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów dowiodła, że godna jest tego tytułu;
– członek organu Stowarzyszenia – osoba pełniąca funkcję w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej, Radzie Stowarzyszenia, Zarządzie Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
– delegat na Walne Zebranie Delegatów – członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków Oddziału do reprezentowania członków Oddziału Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Delegatów;
– delegat na Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia – członek Stowarzyszenia wybrany przez członków Oddziału Stowarzyszenia do reprezentowania ich na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału;
– Oddział Stowarzyszenia – jednostka terenowa Stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną i autonomię finansową, której terytorialny zasięg działania wyznaczają granice podziału administracyjnego ustalone dla województwa, na terenie którego Oddział ma swoją siedzibę, realizująca cele Stowarzyszenia na poziomie regionalnym;
– koło terenowe – utworzona przez Oddział Stowarzyszenia za zgodą Rady Stowarzyszenia zamiejscowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca na rzecz Oddziału i w granicach kompetencji udzielonych przez Oddział na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału;
– zwykła większość głosów – minimalna liczba głosów potrzebna do osiągnięcia większości zwykłej jest 1 głos więcej niż połowa uczestników;
– bezwzględna większość głosów – liczba osób popierających stanowi więcej niż 50% wszystkich uprawnionych do głosowania;
– sekcja – utworzona przez Zarząd Główny Stowarzyszenia jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca na rzecz Stowarzyszenia na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia. Realizująca cele Stowarzyszenia związane z danym obszarem tematycznym;
– sekcja terenowa – utworzona przez Oddział Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Stowarzyszenia jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działająca na rzecz Oddziału i w granicach kompetencji udzielonych przez Oddział na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału. Realizująca cele Stowarzyszenia związane z danym obszarem tematycznym na poziomie regionalnym.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren, siedziba

§ 1
Stowarzyszenie działając na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”.

§ 2
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami za granicą.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 5
Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę oraz siedzibę jednostek terenowych z numerem REGON i NIP z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 6
Stowarzyszenie oraz jego Oddziały mogą zatrudniać pracowników do pomocy w wykonywaniu celów statutowych.

§ 7
1. Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność statutową nieodpłatnie.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych. 
4. Do rozpoczęcia prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej wymagana jest aprobująca uchwała Rady Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ II
Cel Stowarzyszenia, charakter i środki działania

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób dotkniętych chorobami układu moczowo-płciowego powodującymi nietrzymanie moczu.
2. Troska o dostępność leków i artykułów sanitarnych oraz uzyskiwanie informacji o źródłach ich nabywania.
3. Pomoc w rehabilitacji chorych po leczeniu operacyjnym i przygotowanie do leczenia.
4. Zdobywanie i popularyzacja wiedzy na temat zapobiegania chorobom układu moczowego.
5. Zdobywanie i popularyzacja wiedzy na temat możliwości leczenia chorób układu moczowego.
6. Opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym.
7. Opieka nad osobami o nadmiernej otyłości.
8. Aktywizacja zawodowa i społeczna, turystyczno-rekreacyjna osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz seniorów.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne świadczenie na rzecz swoich członków różnorodnych form wspierania i pomocy:
1. Akcje informujące społeczeństwo o celach, formach działalności i potrzebach Stowarzyszenia.
2. Działalność charytatywną zmierzającą do osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Organizowanie spotkań charytatywnych i naukowych.
4. Popieranie projektów oraz inicjatyw mających na celu pomoc osobom dotkniętym chorobami układu moczowego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych;
– członków honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, deklarująca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i utożsamiająca się z jego celami. 
2. Przyjęcie członka zwyczajnego w poczet członków następuje z mocy niniejszego statutu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w siedzibie któregokolwiek Oddziału Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej.
3. Członek zwyczajny jest związany organizacyjnie z właściwym terenowo Oddziałem Stowarzyszenia.

§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
3) brania udziału w zajęciach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie i jego Oddziały;
4) korzystania z pomocy współpracujących ze Stowarzyszeniem i jego Oddziałami specjalistów;
5) informacji dotyczącej bieżącej działalności Stowarzyszenia i jego Oddziałów;
6) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 13
Członek zwyczajny obowiązany jest do: 
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz jego Oddziałów;
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
3) wspierania celów Stowarzyszenia poprzez aktywny udział w zajęciach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym niebędącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje, za zgodą kandydata, Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Stowarzyszenia. 
3. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na członku honorowym nie ciążą obowiązki związane z opłacaniem składek na rzecz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest związany organizacyjnie z właściwym terenowo Oddziałem Stowarzyszenia, chyba że uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podjął Zarząd Główny.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka lub utraty zdolności do czynności prawnych.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata.
4. O przypadku określonym w pkt. 3 orzeka Zarząd Oddziału podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
6. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 5

§ 16
1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu lub podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia. 
2. Wniosek o wykluczenie może złożyć co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia wymaga większości 4/5 obecnych na zebraniu głosów. Paragraf 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
Centralne Organy Stowarzyszenia

§ 17
Centralnymi Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Delegatów.
2. Zarząd Główny.
3. Główna Komisja Rewizyjna.
4. Rada Stowarzyszenia.

§ 18
1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Walnego Zebrania Delegatów.
2. Członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 4 kadencje.
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
6. Członek organu, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, nie może pełnić funkcji w innym organie Stowarzyszenia.
7. Nie mogą pełnić funkcji w organach Stowarzyszenia osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Dotyczy to również organów Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 19
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Do czasu uzupełnienia składu osobowego organ działa na zasadach określonych w statucie, z wyjątkiem sytuacji gdy w skład organu wchodzi wyłącznie jeden członek. Uzupełnienie składu osobowego winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów. 
2. W przypadku, gdy w skład organu wchodzi wyłącznie jeden członek Walne Zebranie Delegatów winno zostać zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty zaistnienia sytuacji, w następstwie której organ stał się jednoosobowy.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się gdy do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

Walne Zebranie Delegatów
§ 20
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
– z głosem stanowiącym – delegaci wybierani przez Oddziały Stowarzyszenia;
– z głosem doradczym – członkowie honorowi.
3. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Delegatów zwołuje się raz na 4 lata, co najmniej na miesiąc przed upływem końca kadencji Zarządu Głównego. 
5. Walne Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Główny powiadamia Oddziały Stowarzyszenia co najmniej na 90 dni przed terminem zebrania.
8. Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania Delegatów Oddziały Stowarzyszenia zwołują Walne Zebranie Członków Oddziału w celu wyłonienia swoich delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
9. Na 10 członków Stowarzyszenia przypada jeden delegat.
10. Oddział Stowarzyszenia liczący mniej, niż 10 członków wybiera jednego delegata.
11. Każde przekroczenie liczby 10 członków, lub jej wielokrotności upoważnia Oddział Stowarzyszenia do wyboru kolejnego delegata.
12. Delegat na Walne Zebranie Delegatów powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału do udziału w jednym Walnym Zebraniu Delegatów. Powołanie delegata nie stoi na przeszkodzie dokonaniu ponownego wyboru tego delegata w przyszłości.
13. Delegatem na Walne Zebranie Delegatów może być wyłącznie członek Stowarzyszenia.
14. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów wybiera się z listy kandydatów. Jeżeli liczba kandydatów będzie równa liczbie przypadających na Oddział Delegatów głosowania można nie przeprowadzać. W pozostałych przypadkach wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Delegatów wybiera się w głosowaniu tajnym.
15. W miejsce delegata zrzekającego się swej funkcji, lub niemogącego jej wykonywać przez okres przekraczający 6 miesięcy Oddział, który powołał delegata powołuje nowego delegata z listy kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku braku kandydatów z listy delegata wybiera się spośród członków Oddziału Stowarzyszenia, którzy zadeklarują chęć pełnienia funkcji delegata. Kadencja delegata kończy się z końcem kadencji wszystkich delegatów.
16. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
17. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 10.000 członków jeden delegat będzie wybierany przez 100 członków Oddziału Stowarzyszenia. Oddział liczący mniej, niż 100 członków wybiera jednego kandydata. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 
1) wprowadzenie zmian w porządku obrad;
2) zatwierdzenie porządku obrad;
3) uchwalenie statutu i jego zmian;
4) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań centralnych organów Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny: 
– z własnej inicjatywy;
– na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej; 
– na żądanie Rady Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 90 dni, od dnia podjęcia uchwały, bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia Oddziały Stowarzyszenia co najmniej na 60 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje w szczególności nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny Stowarzyszenia
§ 23
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Zarząd Główny jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia przed centralnymi organami administracji państwowej, w szczególności przed Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, instytucjami o zasięgu ogólnokrajowym oraz do nawiązywania w imieniu Stowarzyszenia współpracy międzynarodowej. Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie również na szczeblu lokalnym w przypadku, gdy na tym terenie nie został utworzony Oddział Stowarzyszenia.
3. Zarząd Główny składa się z Prezesa Stowarzyszenia oraz 2 członków. Zarząd wybiera spośród swoich członków osoby pełniące funkcje skarbnika oraz sekretarza. 
4. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest łącznie Prezes Stowarzyszenia oraz jeden członek Zarządu Głównego.
5. Zarząd Główny może udzielać pełnomocnictw zarówno do dokonywania poszczególnych czynności, jak również pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa udziela Prezes Stowarzyszenia wraz z jednym członkiem Zarządu.
6. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
8. Dopuszcza się ustanowienie Biura Zarządu Głównego, które wspomaga Zarząd Główny w wykonywaniu swych funkcji. 
9. O zatrudnieniu pracowników przez Stowarzyszenie decyduje Zarząd Główny w oddzielnej uchwale. 
10. Uchwały Zarządu Głównego dla swojej skuteczności wymagają obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.

§ 24
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów;
2) ustalanie głównego budżetu Stowarzyszenia;
3) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) zwoływanie oraz obsługa Walnego Zebrania Delegatów; 
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów;
6) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
7) powoływanie jednostek terenowych – oddziałów, sekcji, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
8) wspieranie działalności jednostek terenowych;
9) pozyskiwanie dotacji na szczeblu ogólnopolskim oraz od organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych;
10) zawieszanie, za zgodą Rady Stowarzyszenia, w czynnościach Zarządu Oddziału, jeżeli jego działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
11) zawieszanie, za zgodą Rady Stowarzyszenia uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału. 

Główna Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Główna Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Głównego i niepodlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
4. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia w sprawach niezastrzeżonych dla Oddziałowych Komisji Rewizyjnych, w tym kontroli gospodarowania funduszami Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium centralnym władzom Stowarzyszenia;
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów;
5) składanie wniosków i petycji do organów Stowarzyszenia związanych z organizacją finansów Stowarzyszenia.

§ 27
1. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków centralnych organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

Rada Stowarzyszenia
§ 28
1. Prezesi wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia tworzą z mocy niniejszego statutu Radę Stowarzyszenia, a w przypadku uzasadnionej nieobecności Prezesa Oddziału Członek Zarządu wydelegowany przez Zarząd.
2. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym i nadzorującym pracę Zarządu Głównego.
3. Rada Stowarzyszenia ma prawo składania sprzeciwu wobec uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny bądź Zarząd Oddziału.
4. Złożenie sprzeciwu powoduje zawieszenie podjętej uchwały do czasu ponownego jej uchwalenia przez Zarząd lub Zarząd Oddziału. Głosowanie nad uchwałą, wobec której wniesiony został sprzeciw nastąpić winno większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
5. Sprzeciw składa się do organu, który podjął uchwałę w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
6. Rada Stowarzyszenia ma prawo zwołać Walne Zebranie Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem.
7. Rada Stowarzyszenia rozstrzyga spory kompetencyjne w drodze ostatecznej uchwały po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Głównego oraz stron sporu kompetencyjnego.
8. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Minimum dwa posiedzenia Rady Stowarzyszenia powinny odbyć się wspólnie z posiedzeniami Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Podczas wspólnego posiedzenia obu organów przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Stowarzyszenia, lub osoba przez niego wyznaczona. Uchwały rady Stowarzyszenia dla swojej skuteczności wymagają obecności co najmniej połowy członków Rady Stowarzyszenia.

Rozdział V
Jednostki Terenowe Stowarzyszenia i ich organy

§ 29
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są posiadające osobowość prawną i autonomię finansową Oddziały. W swoim zakresie Oddziały mogą w szczególności zatrudniać pracowników do pomocy w wykonywaniu celów statutowych.
2. Odziały Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego i Rady Stowarzyszenia. Dochód z działalności może zostać przeznaczony wyłącznie na realizację działań statutowych.
3. Oddziały Stowarzyszenia, za zgodą Rady Stowarzyszenia, mogą organizować, stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań sekcje, koła, zespoły, komisje lub rady będące jednostkami specjalistycznymi działającymi na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału.
4. Oddziały Stowarzyszenia, za zgodą Rady Stowarzyszenia mogą tworzyć nieposiadające osobowości prawnej sekcje i koła terenowe, będące ośrodkami zamiejscowymi Oddziału, działające na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Oddziału. Zasięg terytorialny działania powołanych jednostek określają regulaminy Zarządu Oddziału.
5. Oddziały mogą, na mocy uchwały Zarządu Oddziału, powołać konsultanta medycznego oddziału.
6. Oddziały Stowarzyszenia mają obowiązek używania w swoich oznaczeniach nazwy Stowarzyszenia wraz z oznaczeniem Oddziału i wskazaniem siedziby Oddziału.
7. Zasięg terytorialny działalności Oddziałów wyznaczają granice podziału administracyjnego ustalone dla województwa, na terenie którego Oddział ma swoją siedzibę.  
8. Maksymalna liczba jednostek terenowych Stowarzyszenia wynosi 16.
9. Na terenie województwa może działać wyłącznie jeden Oddział.

§ 30
Na mocy niniejszego statutu powołuje się następujące Oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia:
1. Oddział z siedzibą w Gdańsku, działający na terenie województwa pomorskiego.
2. Oddział z siedzibą w Kielcach, działający na terenie województwa świętokrzyskiego.
3. Odział z siedzibą w Lublinie, działający na terenie województwa lubelskiego. 
4. Oddział z siedzibą w Łodzi, działający na terenie województwa łódzkiego.
5. Oddział z siedzibą w Warszawie, działający na terenie województwa mazowieckiego.
6. Na mocy niniejszego Statutu Stowarzyszenie może powołać jeszcze inne oddziały na terenie kraju.

§ 31
1. Do powołania następnych oddziałów przez Zarząd Główny Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Zarząd Główny Stowarzyszenia określa jego siedzibę.
2. Władzami Oddziału są: 
1) Walne Zebranie Członków Oddziału; 
2) Zarząd Oddziału; 
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 32
1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Członek organu Oddziału, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym statucie, nie może pełnić funkcji w innym organie Stowarzyszenia.
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Paragraf 19 stosuje się odpowiednio.

§ 33
1. Likwidacja Oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału w przypadku: 
– zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział; 
– złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 
2. Z tych samych powodów o likwidacji Oddziałów może zadecydować Rada Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o likwidacji Oddziału Rada Stowarzyszenia podejmuje na wniosek Zarządu Głównego większością 3/4 głosów członków Rady.
4. W uchwale o likwidacji Oddziału należy określić przeznaczenie majątku Oddziału oraz nową przynależność organizacyjną Członków Oddziału.

Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 34
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
– z głosem doradczym – członkowie honorowi.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. 
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków Oddziału kieruje Zarząd Oddziału.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 35
1. Dopuszczalne jest zastąpienie Walnego Zebrania Członków Oddziału przez Walne Zebranie Delegatów Oddziału.
2. Na 10 członków Oddziału przypadać może jeden delegat.
3. Każde przekroczenie liczby 10 członków, lub jej wielokrotności upoważnia do wyboru kolejnego delegata.
4. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Oddziału powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału na czteroletnią kadencję. Powołanie delegata nie stoi na przeszkodzie dokonaniu ponownego wyboru tego delegata w przyszłości.
5. Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Oddziału może być wyłącznie członek Oddziału Stowarzyszenia. 
6. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Oddziału jest związany wytycznymi swoich wyborców.
7. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału wybiera się z listy kandydatów. Jeżeli liczba kandydatów będzie równa liczbie przypadających na Odział Delegatów głosowania można nie przeprowadzać.
8. W pozostałych przypadkach wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
9. W miejsce delegata zrzekającego się swej funkcji, lub niemogącego jej wykonywać przez okres przekraczający 6 miesięcy powołuje się nowego delegata z listy kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku braku kandydatów z listy delegata wybiera się spośród członków Oddziału Stowarzyszenia, którzy zadeklarują chęć pełnienia funkcji delegata. Kadencja delegata kończy się z końcem kadencji wszystkich delegatów.
10. Uchwałę o zastąpieniu Walnego Zebrania Członków Oddziału przez Walne Zebranie Delegatów Oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału. Uchwała taka może być podjęta, gdy liczba członków Oddziału Stowarzyszenia przekroczy 200 członków.

§ 36
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy w szczególności: 
1) uchwalanie programów działania oddziałów;
2) wybór i odwoływanie Prezesa Oddziału oraz członków organów Oddziału;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału;
4) wyrażenie zgody na likwidację Oddziału;
5) podejmowanie uchwał związanych z działalnością Oddziału niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 37
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
– Zarządu Głównego Stowarzyszenia;
– Rady Stowarzyszenia;
– Zarządu Oddziału;
– Komisji Rewizyjnej Oddziału;
– 3/4 zwyczajnych członków Oddziału Stowarzyszenia.
2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 90 dni od dnia podjęcia uchwały, bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Oddziału powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje w szczególności nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

Zarząd Oddziału
§ 38
1. Zarząd Oddziału realizuje funkcje i cele Stowarzyszenia na szczeblu lokalnym. 
2. Zarząd Oddziału kieruje regionalną działalnością Stowarzyszenia na terenie Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału. Zarząd Oddziału w granicach swych kompetencji reprezentuje Oddział Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału. 
3. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i 3 do 7 członków.
4. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia składa Prezes Oddziału wraz z jednym członkiem Zarządu Oddziału lub trzech członków Zarządu Oddziału.
5. Zarząd Oddziału może udzielać pełnomocnictw zarówno do dokonywania poszczególnych czynności, jak również pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa udziela Prezes Oddziału wraz z jednym członkiem Zarządu. Pełnomocnictwo może obejmować wyłącznie działania na terenie właściwego dla siedziby Oddziału województwa.
6. W przypadku zatrudniania pracowników, podejmowania przez Zarząd Oddziału czynności zobowiązujących Stowarzyszenie do określonego działania lub też podejmowania czynności zobowiązujących, których wartość przekracza 10.000,00 zł Zarząd Oddziału powinien uzyskać zgodę Komisji Rewizyjnej Oddziału. Pozostałe czynności Zarząd oddziału podejmuje samodzielnie.  
7. W przypadku stwierdzenia, że podjęte przez Zarząd Oddziału czynności są niecelowe, lub narażają Stowarzyszenie na szkodę lub utratę dobrego imienia Komisja Rewizyjna Oddziału może nakazać Zarządowi Oddziału zaniechania tych czynności.
8. Zarząd Oddziału przesyła Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia roczne sprawozdania przedstawiane na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Oddziału, jak również w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
9. Zasady działania Zarządu Oddziału ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.
10. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
11. Uchwały Zarządu Oddziału dla swoje skuteczności wymagają obecności połowy członków Zarządu Oddziału.

§ 39
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału; 
2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw; 
4) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień;
5) przyjmowanie członków zwyczajnych i honorowych; 
6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału;
8) realizacja celów Stowarzyszenia na szczeblu wojewódzkim.

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 40
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału. 
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

§ 41
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału;
2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia;
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym statutem;
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;
6) zgłaszanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych; 
7) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§ 42
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz w roku. 
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Oddziału Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
4. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia);
4) dotacje i subwencje.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. 
4. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich, oraz darowizn dokonywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego Zarząd Oddziału odprowadza w terminie do 30 czerwca każdego roku na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Kwoty te przeznaczone być mogą wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Zarządu Głównego, a w szczególności na opłaty związane z organizacją Walnych Zebrań Delegatów oraz posiedzeń Zarządu Głównego, koszty reprezentacyjne, wynagrodzenia pracowników itp.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych również „osobami bliskimi”;
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873);
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
4. Pierwsze władze Stowarzyszenia oraz jego Oddziałów wybrane będą w sposób następujący:
1) Komitet Założycielski, po zarejestrowaniu Stowarzyszenia we właściwym Sądzie dokona zwołania wszystkich członków oraz założycieli Stowarzyszenia w celu wyłonienia w głosowaniu pierwszych statutowych organów Stowarzyszenia oraz organów jego Oddziałów, czyli Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządów Oddziałów oraz Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

POBIERZ STATUT

Pin It on Pinterest