Relacja z konferencji Stowarzyszenia UroConti

Stowarzyszenie UroConti we współpracy z Fundacją Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów III Wieku zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Stowarzyszenia “UroConti” pt. Pacjent z NTM – potrzeby a rzeczywistość. Konferencja miała miejsce 22 czerwca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Głównym założeniem konferencji było zwrócenie uwagi na problem nietrzymania moczu w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa. Na zespół pęcherza nadreaktywnego choruje ponad 4 mln Polaków, jednak temat ten nadal pozostaje w sferze tabu. Dlatego, podczas poniedziałkowego spotkania, problem nietrzymania moczu został omówiony wieloaspektowo: w płaszczyźnie medycznej, ekonomicznej i społecznej.

W konferencji wzięli udział liczni członkowie Stowarzyszenia “UroConti”, reprezentujący 8 oddziałów: Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Łódź, Lublin, Poznań, Warszawę, Wrocław oraz reprezentanci innych polskich organizacji pacjenckich. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele takich instytucji, jak Departament Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed.

Konferencję otworzyła Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” Anna Sarbak, witając zgromadzonych gości i prelegentów konferencji. Następnie Tomasz Michałek przedstawił wyniki raportu Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2015. Pierwsze wystąpienia należały do Lynne van Poelgeest-Pomfret, Prezes Rady Wykonawczej WFIP (Międzynarodowej Federacji Pacjentów z Nietrzymaniem Moczu) oraz prof. Tomasza Rechbergera, kierownika II Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przedstawili oni międzynarodowe realia chorych na NTM, tj. światowe standardy postępowania w diagnostyce i leczeniu NTM.

Temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia NTM przedstawiono z dwóch perspektyw: lekarza i pacjenta. Głosem pacjentów była Anna Sarbak, która przedstawiła najważniejsze postulaty Stowarzyszenia UroConti, będące odzwierciedleniem obecnych potrzeb chorych na zespół pęcherza nadreaktywnego. Pani Anna Sarbak podkreśliła ogromne znaczenie profilaktyki, która jest punktem wyjścia w procesie leczenia NTM. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osoby powyżej 65. roku życia to dziś niemal 15% populacji, a za 20 lat, osób starszych będzie ponad 23%, dlatego tak konieczna jest edukacja społeczeństwa dotycząca zapobiegania problemowi nietrzymania moczu. Środowisko lekarzy reprezentowali prof. Tomasz Rechberger, dr Paweł Miotła oraz prof. Zbigniew Wolski. Profesor Tomasz Rechberger szczegółowo przedstawił schemat postępowania z pacjentkami cierpiącymi na nietrzymanie moczu w Polsce. Dr Miotła, specjalista ginekolog z Kliniki Ginekologii Operacyjnej Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, poddał analizie problematyczną dla wielu chorych kwestię badania urodynamicznego. Następnie głos zabrał Zbigniew Wolski, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który zaprezentował możliwości leczenia nietrzymania moczu z perspektywy specjalisty urologa, tj. omówił wszystkie dostępne w Polsce metody leczenia NTM. Zakończeniem tej części była projekcja filmu, który zawierał wypowiedzi lekarza (prof. Ewa Barcz) oraz pacjentki (Teresa Bodzak – UroConti) dotyczące badania urodynamicznego.

Ostatnia część konferencji została poświęcona opiece i środkom pomocniczym. Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zasygnalizowała konieczność zwrócenia większej uwagi na choroby wieku podeszłego w obecnym systemie opieki zdrowotnej. Następnie kwestię obecnego systemu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz opieki nad pacjentami niesamodzielnymi omówiła podczas swojego wystąpienia Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji “Na pomoc niesamodzielnym”. Ostatnim prelegentem był dr Jakub Gierczyński z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktor Gierczyński poruszył temat tzw. systemu zarządzania chorobą, którego celem jest stworzenie tak skoordynowanych działań wszystkich interesariuszy systemowych, aby prowadziły one do zwiększenia efektów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zarówno pacjenci, jak i lekarze, docenili możliwość wspólnej debaty i dzielenia się doświadczeniami. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że takie spotkania są cenne zarówno dla pacjentów, którzy mogą bliżej zapoznać się z charakterem swojej choroby, jak i lekarzy specjalistów, którzy wsłuchując się w głos chorych, mogą spojrzeć na problem nietrzymania moczu oczami pacjenta.

Pin It on Pinterest