MZ odpowiada na interpelację posła M. Hoka

19 listopada 2015 roku wpłynęła odpowiedź podsekratarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotra Warczyńskiego, na interpelację posła Marka Hoka w sprawie poszerzenia listy leków refundowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

W odpowiedzi czytamy m.in., że Minister Zdrowia uruchomi procedurę mającą na celu objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leków zawierających substancje czynne: fesoterodinę, darifenacynę i mirabegron, a odpowiednie wnioski zostaną rozpatrzone po wpłynięciu kompletnej dukumentacji i rozpatrzone wg kolejności ich wpływu w terminie do 180 dni.

Wniosek o objęcie refundacją dla produktów zawierających mirabegron wpłynął do Ministerstwa Zdrowia po uzyskaniu, w dniu 17 listopada 2014 r., pozytywnej rekomendacji (nr 244/2014) Prezesa  AOTM w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron), we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji podkreślił jednak, iż aktualna propozycja wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem budżetu płatnika publicznego z tytułu refundacji leku i jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii. Decyzja Mionistra Zdrowia w tej sprawie nie wydała jeszcze wydana.

Jeśli chodzi o produkty lecznicze zawierające substancją czynną oxybutoninum, zostały one ujęte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia we wskazaniu refundacyjnym stwardnienie rozsiane, a pacjenci  z zespołem pęcherza neurogennego oraz grupa pacjentów z objawami pęcherza nadreaktywnego są odrębnymi grupami (jednostkami chorobowymi), co oznacza, że – biorąc pod uwagę fakt, iż do tej pory nie była zgłaszana przez pacjentów oraz przez Konsultanta Krajowego potrzeba objęcia refundacją oxybutyniny w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB), Ministerstwo Zdrowia nie podjęło działań  w zakresie refundacji leków zawierających tę substancję.

Pełny tekst odpowiedzi na interpelację: tutaj.

Pin It on Pinterest