Krzysztof Łanda odpowiada na interpelację

Krzysztof Łanda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia opowiada na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie wsparcia osób z NTM.

Minister Zdrowia uruchomi procedurę mającą na celu objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leków zawierających fesoterodinę w dawce 4 mg i 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu; darifenacynę w dawce 7,5 mg i 15 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu; mirabegron w dawce 25 mg i 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, po wpłynięciu kompletnych wniosków, które są rozpatrywane wg kolejności wpływu, w terminie 180 dni, pod warunkiem, ze wniosoki będą kompletne.

Produktu lecznicze, zawierającę oxybutyninum, ujęte są w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia we wskazaniu refundacyjnym stwardnienie rozsiane. Pacjenci z “pęcherzem neurogennym” oraz grupa pacjentów z objawami pęcherza nadreaktywnego są odrębnymi grupami (jednostkami chorobowymi). Ponieważ do tej pory nie była zgłaszana przez pacjentów oraz przez Konsultanta Krajowego potrzeba objęcia refundacją oxybutyniny w zespole pęcherza nadreaktywnego MZ nie podejmowało czynności w tym zakresie.

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla produktów zawierających mirabegron wpłynęły do MZ, a w dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron), tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg, 30 tabl., EAN: 5909991047825; Betmiga (mirabegron), tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg, 30 tabl., EAN: 5909991047894; we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych podkreślił, że propozycja wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem  z tytułu refundacji leku i jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii. Decyzja Ministra Zdrowia w tej sprawie nie została jeszcze wydana, a postępowanie na wniosek Wnioskodawcy zostało zawieszone.

W  kwestii dotyczącej obowiązku wykonania badania urodynamicznego przez pacjentów jako warunku uzyskania refundacji, MZ poinformowało, że sytuacji zmiany aspektów wpływających na opis stany klinicznego (kiedy produkt leczniczy jest refundowany) musi być złożony nowy wniosek do MZ przez podmiot odpowiedzialny, jego przedstawiciela lub podmiot uprawniony do importu.

Do Ministerstwa Zdrowia w dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla substancji czynnej solifenacyna we wskazaniu: zespół pęcherza nadreaktywnego. Prezes Agencji wydał pozytywną rekomendację Ministrowi Zdrowia w zakresie objęcia refundacją solifenacyny w zespole pęcherza nadreaktywnego. Postępownaie  administracyjne zakresie wskazania refundacyjnego: zespół pęcherza nadreaktywnego prowadzone jest jedynie dla dwóch pozycji lekowych zawierających substancję czynną solifenacyna. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 180 dni. Decyzja Ministra Zdrowia nie została jeszcze wydana.

W kwestii w zakresie kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji środków absorpcyjnych oraz ich ilości, w MZ  prowadzone są analizy dotyczące zmiany kształtu systemu, które będą możliwe do wprowadzenia przez parlament nowej kadencji.

W  kwestii świadczenia gwarantowanego: meuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, w Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczne i koncepcyjne w związku z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 213/2014, z dnia 8 września 2014 r., w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, w grupie pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego oraz niedoczynnością mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej.

Pełny tekst odpowiedzi na interpelację: TUTAJ

Pin It on Pinterest