Odpowiedź na interpelację nr 5241

Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz odniósł się do interpelacji poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie polityki leczenia chorób związanych z nietrzymaniem moczu.

W odpowiedzi przytoczył szczegóły ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345).

W kwestii pytania o poszerzenie listy leków refundowanych dla chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego poinformował, że w trybie proceduralnym do Ministra Zdrowia wpłynął wniosek dla produktu leczniczego Betmiga (mirabegron) i przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji. W dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron), jednak decyzja administracyjna w sparwie tego leku była negatywna. Wnioskodawca odwołał się od decyzji w pierwszej instancji. Aktualnie w przedmiotowej sprawie nie została jeszcze wydana.

Decyzja administracyjna dla wniosku o objęcie refundacją dla substancji czynnej solifenacyna we wskazaniu: Zespół pęcherza nadreaktywnego został rozpatrzony pozytywnie.

W kwestii wprowadzenia jednolitego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych oraz zwiększenia limitów ilościowych na materiały chłonne z 60 szt. do co najmniej 90 szt. miesięcznie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad przebudową systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce. W dniu 25 lipca 2016 r. zakończyły się konsultacje zewnętrzne dla projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw i aktualnie trwają prace związane z analizą zgłoszonych uwag.

W przypadku procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zakwalifikowaniem świadczenia neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego. Do Ministerstwa Zdrowia trafiła pozytywna rekomendacja w zmodyfikowanym zakresie wskazań Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pin It on Pinterest