Refundacja a proces oceny leków na nowotwory

O refundację nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu hormonalnym raka prostaty – enzalutamidu i dichlorku radu-223 – od lat bezskutecznie walczą pacjenci ze Stowarzyszenia “UroConti”.

Onkolodzy i specjaliści ochrony zdrowia chcą zobiektywizować proces oceny leków na nowotwory, które trafiają do refundacji. Ma im w tym pomóc algorytm oceny wartości dodanej leku względem aktualnie refundowanego standardu postępowania, który umożliwi dostęp do najbardziej skutecznych, bezpiecznych i najlepiej przebadanych leków.

Prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jeden z autorów algorytmu tłumaczy, że istotny i często decydujący w ocenie wartości nowych leków onkologicznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz podejmowaniu przez Ministerstwo Zdrowia decyzji refundacyjnych jest w Polsce wskaźnik farmakoekonomiczny QALY (quality-adjusted life year), czyli koszt wydłużenia życia o jeden rok skorygowany o jakość życia. Proponuje kilka dodatkowych ilościowych czynników, które można wziąć pod uwagę w całościowej ocenie: wskaźników przeżycia, jakości życia, profilu bezpieczeństwa, aspektów ekonomicznych czy siły dowodów naukowych. Być może pozwoli to obiektywniej ocenić skuteczność poszczególnych terapii i wskazać te z nich, które powinny być refundowane w pierwszej kolejności.

Leki onkologiczne są bardzo drogie i niektóre z nich oferują dość skromne korzyści kliniczne dla pacjenta, tzn. że wydłużają życie o jeden miesiąc, a jednocześnie charakteryzują się bardzo wysoką toksycznością. Nasz algorytm pozwala wiarygodnie i kompleksowo ocenić wartość dodaną nowego leku – dodaje dr Zyśk, obok prof. Jassema członek zespołu ekspertów powołanego przez prof. Macieja Krzakowskiego z Centrum Onkologii w Warszawie.
Zdaniem ekspertów Fundacji Alivia wprowadzenie nowego algorytmu wymagałoby zaledwie kosmetycznych zmian w legislacji – nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku lub nowelizacja ustawy refundacyjnej.

Pacjenci onkologiczni od dawna skarżą się na brak dostępu do nowoczesnych terapii, które są standardem w wielu krajach europejskich. Zgodnie z marcowym raportem Fundacji Alivia “Dostępność pacjentów onkologicznych w Polsce do terapii lekowych na tle aktualnej wiedzy medycznej” ponad połowa leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie nie jest refundowana w Polsce.

Źródło: www.rp.pl

Pin It on Pinterest