Odpowiedź na interpelację W.Kosiniaka-Kamysza

Na stronie internetowej Sejmu RP ukazała się odpowiedź na interpelację posła Władysława Kosiniaka Kamysza nr 14769 w sprawie udostępnienia chorym na raka gruczołu krokowego dostępu do nowoczesnych leków hormonalnych.

Jak poinformował w odpowiedzi podsekretarz stanu Marcin Czech, w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są postępowania w sprawie objęcia refundacją nowych substancji w sprawie leków refundowanych w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego opornego na kastrację.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia procedowany jest wniosek w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: “Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)”. W przedmiotowym postępowaniu Minister Zdrowia podjął pozytywne rozstrzygnięcie, w którym lek Xtandi ma być refundowany we wspólnym programie lekowym z dotychczas refundowanym octanem abirateronu. W związku z powyższym rozstrzygnięciem wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji dla leku Zytiga (octan abirateronu). Stronę poinformowano o planowanym kształcie programu lekowego, uwzględniającego w swojej treści oba stosowane w terapii zaawansowanego raka prostaty produkty lecznicze. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Zytiga nie wyraził zgody na zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia kształt programu lekowego. Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu wprowadzenie na listę leków refundowanych programu lekowego, który zawierałby zapisy odnoszące się do terapii obydwoma lekami: enzalutamidem oraz octanem abirateronu.

Ponadto, w Ministerstwie Zdrowia prowadzone jest postępowanie związane z lekiem Xofigo (Dichlorek radu Ra-223) w ramach programu lekowego: “Leczenie przerzutów do kości w przebiegu zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (ICD-10 C61)”. Aktualnie przedmiotowe postępowanie jest zawieszone na wniosek Strony. Należy zaznaczyć, iż w czasie zawieszenia postępowania administracyjnego Organ nie podejmuje żadnych czynności związanych z przedmiotowym postępowaniem, dlatego na obecnym etapie nie jest możliwym przyśpieszenie wyżej opisanego procesu administracyjnego. Decyzja administracyjna, pozytywna lub negatywna, w sprawie objęcia refundacją ww. produktu leczniczego będzie wydana po podjęciu postępowania oraz zapoznaniu się przez Ministra Zdrowia z całością zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału.

W odpowiedzi resort zdrowia zapewnił jednocześnie, że podejmuje wszelkie możliwe działania, które mają na celu zwiększenie dostępu pacjentów do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii w ramach dostępnych środków publicznych.

Interpelacja posła Władysława Kosiniaka-Kamysza

Pin It on Pinterest