Odpowiedź na interpelację nr 16162

Katarzyna Głowala wystosowała odpowiedź na interpelację nr 16162 w sprawie programu walki z rakiem prostaty.

W swoim liście poinformowała o licznych programach edukacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia prowadzonych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZCHN) realizowanego na podstawie uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" (M. P. poz. 1165, z późn. zm.).
Należały do nich, prowadzone w latach 2010 – 2013 prowadzona kampania edukacyjno – informacyjna M45+ "Bądź mężczyzną! Chroń zdrowie." realizowana w ramach Projektu pn.: "Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dalej zwanym Projektem M45+."

W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są, z udziałem przedstawicieli środowiska onkologicznego, prace analityczne i koncepcyjne mające na celu określenie docelowego modelu kompleksowości w onkologii.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 759), która weszła w życie 1 lipca 2017 r., prowadzone są działania ukierunkowane na promowanie jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ustawa dała podstawę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny opracowanych przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym. Przy czym należy podkreślić, iż w odniesieniu do zaleceń postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego, upoważnienie to jest obligatoryjne. Zakłada się, iż schematy postępowania medycznego, tworzone w formie zaleceń przez odpowiednie towarzystwa naukowe zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine, stanowią istotne wskazówki w codziennej praktyce medycznej, a możliwość ich publikowania, w drodze obwieszczenia, przyczyni się do stosowania jednolitych wzorców postępowania medycznego w poszczególnych dziedzinach medycyny. Na podstawie tych zaleceń Minister Zdrowia opracuje mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Świadczeniodawcy będą mogli wykorzystywać te mierniki do corocznego obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego na podstawie danych z raportów statystycznych przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia za poprzedni rok kalendarzowy, nie później niż do końca drugiego kwartału.
Efektem tych działań będzie zapewnienie wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowego podejścia do pacjentów z podejrzeniem czy rozpoznaniem onkologicznym (m. in. poprzez zapewnienie pełnej diagnostyki, leczenia i opieki, jak również monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po zakończonym leczeniu).

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest