Odpowiedź na Interpelację nr 16824

Marcin Czech, wiceminister zdrowia, odpowiedział na interpelację nr 16824 w sprawie refundacji leków dla pacjentów chorych na prostatę.

Posłanki: Krystyna Wróblewska, Jaonna Borowiak, Iwona Michałek, Małgorzata Zwiercan i Elżbieta Duda wystosowały do Ministra Zdrowia interpelację sprawie objęcia refundacją leku Xtandi, Xofigo oraz Zytiga. Leki te zostały które włączone w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego" do refundacji od dnia 1 listopada 2017 roku. Lek Zitiga (octan abirateronu) został o także objęty refundacją w nowym, poszerzonym wskazaniu refundacyjnym, w ramach którego objęto refundacja także pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane, co oznacza, że lek ten będzie dostępny przed i po chemioterapii.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację

Pin It on Pinterest