Odpowiedź na interpelację nr 18510

Marcin Czech odpowiedział na interpelację nr 18510 poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie możliwości objęcia refundacją nowych substancji czynnych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego.

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Betmiga (mirabegron)ostał poddany ocenie formalnej, a następnie został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji. W dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji podkreślił również, iż aktualna propozycja wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem budżetu NFZ, a cena jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii. Wniosek w następnej kolejności podlegał negocjacjom cenowym między Wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną. W efekcie przebytych negocjacji została podjęta Uchwała, w której Komisja Ekonomiczna uznała proponowany przez Wnioskodawcę poziom ceny za nieodpowiedni.

Minister Zdrowia podjął negatywną decyzję administracyjną w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego w II linii leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego.
Również w II instancji Minister Zdrowia podjął negatywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest