Wyjaśnienia MZ – wyroby medyczne

Ministerstwo Zdrowia, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nowych limitów na pieluchomajtki przedstawiło poniższe wyjaśnienia.

3 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrób medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 281), które m.in. zwiększa limit ilościowy na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc. Zmiana ta jest odpowiedzią na postulaty organizacji pacjentów, m.in. Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti).

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych w 2017 r. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti zgłosiło m.in.:
• potrzebę zwiększenia limitów ilościowych do przynajmniej 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu dotychczasowych limitów cenowych,
• zastąpienia w katalogu osób uprawnionych do wystawiania zlecenia na środki absorpcyjne lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej na lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Zmiany od 1 czerwca 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r. zlecenie na wyroby medyczne na materiały absorpcyjne może wystawiać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz pielęgniarka i położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 i 2020).

Zmiany od 3 marca 2018 r.

Po przeprowadzeniu analiz i konsultacji z NFZ MZ uwzględniło kolejny postulat zgłoszony m.in. przez Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti i zwiększyło limit ilościowy środków absorpcyjnych z 60 do 90 sztuk miesięcznie, przy pozostawieniu dotychczasowych limitów.

Koszty

Zgodnie z danymi NFZ w 2017 r. na środki absorpcyjne przeznaczono ponad 181 mln zł. Jest to prawie ¼ całego budżetu przewidzianego na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie (stan dzień 2 marca 2018 r., za okres od stycznia do października 2017 r.)

Część uwag – które wpłynęły do resortu w ramach konsultacji publicznych do projektu nowelizacji – wymagają dalszych analiz ze względu na ich możliwy wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim postulatów m.in. w zakresie zwiększenia limitów finansowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.) w lp. 100 i 101 załącznika określają środki absorpcyjne, nie wskazując przy tym ceny jednostkowej za wyrób, a jedynie maksymalną liczbę wyrobów, którą może przepisać lekarz tj. "do 90 sztuk" i limit finansowy. Wynika z tego, że o ile limit ilościowy może ulegać zmianie (np. pacjent wykupi 60 sztuk), o tyle limit finansowy pozostaje stały.

W odniesieniu do reinterpretacji limitu cenowego przez oddziały wojewódzkie NFZ (OW NFZ), w związku z nowelizacją OW NFZ musiały aneksować umowy z częścią świadczeniodawców w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne świadczeniodawca (sklep medyczny lub apteka) jest zobowiązany do zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia. Świadczeniodawcy musieli więc przedstawić co najmniej jeden wyrób medycznych z grupy środków absorpcyjnych, który mieści się w tym limicie.

Zgodnie z informacjami podanym przez NFZ, w większości przypadków wyroby z grupy środków absorpcyjnych, które mieszczą się w tzw. limicie, są wyrobami dotychczas refundowanymi, a świadczeniodawcy obniżyli ich cenę za sztukę.

Więcej: www.mz.gov.pl

Pin It on Pinterest