Odpowiedź na interpelację nr 19095

W Ministerstwie Zdrowia rozpatrywany był wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron), który został poddany ocenie formalnej, a następnie został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji. W dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji podkreślił również, iż aktualna propozycja wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem budżetu płatnika publicznego z tytułu refundacji leku i jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii. Wniosek w następnej kolejności podlegał negocjacjom cenowym między Wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną. W efekcie przebytych negocjacji została podjęta Uchwała, w której Komisja Ekonomiczna uznała proponowany przez Wnioskodawcę poziom ceny za nieodpowiedni.

W oparciu o art. 12 ustawy o refundacji, Minister Zdrowia podjął negatywną decyzję administracyjną w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego w II linii leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego.
Do Ministra został złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron). Również w II instancji Minister Zdrowia podjął negatywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.
W kwestii pozostałych substancji stosowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego, do MZ nie wpłynął dotychczas odpowiedni wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1061) limit finansowania ze środków publicznych jest ustalony dla 60 sztuk pieluchomajtek zamiennie także pieluch anatomicznych, majtek chłonnych, podkładów lub wkładów anatomicznych. W dniu 18 stycznia 2018 r. Minister Zdrowia podpisał nowelizację ww. aktu prawnego, która wprowadza m.in. zwiększenie limitów ilościowych na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie. Zmiana wejdzie w życie 3 marca 2018 r.


Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6B5B054F

Pin It on Pinterest