Odpowiedź na interpelację nr 19122

Marcin Czech odpowiedział na interpelację poseł Joanny Augustynowskiej w sprawie braku refundacji leku do leczenia choroby NTM.

Mając na względzie regulacje prawne oraz fakt, iż zgodnie z treścią Obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty lecznicze zawierające:

– fesoterodinę w dawce 4 mg i 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu;
– darifenacynę w dawce 7,5 mg i 15 mg, tabletki o przedłużonym działaniu;
– mirabegron w dawce 25 mg i 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu;
– oksybutynina w dawce 5 mg, tabletki
dopuszczone są do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Zdrowia uruchomi procedurę mającą na celu objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leków zawierających ww. substancje czynne po wpłynięciu kompletnych wniosków. Wnioski będą procedowane zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie refundacyjnej.

Produkt leczniczy Betmiga (mirabegron), produkt leczniczy w II linii leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. w oparciu o art. 12 ustawy o refundacji, został przez Ministra Zdrowia zaopiniowany negatywną decyzją administracyjną w sprawie objęcia refundacją.
W kwestii pozostałych substancji stosowanych w leczeniu pęcherza nadreaktywnego, do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynął dotychczas odpowiedni wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku.

Zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowane są następujące substancje w leczeniu pęcherza nadreaktywnego:
Solifenacyna (nazwy handlowe: Vesicare 10 mg oraz Vesicare 5 mg) we wskazaniu: Zespół pęcherza nadreaktywnego
Tolterodyna (nazwy handlowe: Defur, Ranolteril/Tolterodine Accord, Titlodine, Tolzurin, Urimper, Uroflow 1, Uroflow 2) we wskazaniu: Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym
Oxybutynina (nazwy handlowe: Ditropan, Uralex/Oxybutynin hydrochloride Accord) we wskazaniu: Stwardnienie rozsiane
Koszt refundacji leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego w okresie styczeń październik 2017 r. wyniósł:
12 907 859,44 zł na refundację solifenacyny,
3 776 544,88 zł na refundację tolterodyny,
1 297 356,62 zł na refundację oxybutyniny.

Pin It on Pinterest