Odpowiedź na interpelację

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Poseł Krystyny Sibińskiej, dotyczącą leczenia produktem Xtandi (enzalutamid) u pacjentów przed zastosowaniem chemioterapii. W odpowiedzi możemy przeczytać:

Przebieg postępowania w sprawie objęcia refundacją leków jest szczegółowo regulowany przez ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą o refundacji".

Wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)" wpłynął do Ministra Zdrowia w dniu 2 listopada 2017 r. Powyższy wniosek podlegał ocenie formalnej, podczas której podmiot odpowiedzialny został wezwany do uzupełnienia wniosku. Następnie uzgodniono treść programu lekowego między Wnioskodawcą a Ministrem Zdrowia, po czym wniosek został oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej Agencją. Prezes Agencji wydał w przedmiotowej sprawie warunkowo pozytywną Rekomendację nr 80/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Następnie wniosek, został przekazany do negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną.

Minister Zdrowia wskazuje, że Komisja Ekonomiczna prowadzi negocjacje cenowe z wnioskodawcami w kolejności uwzględniającej datę przekazania wniosku do negocjacji, zapotrzebowanie pacjentów na leki już refundowane oraz dotychczas nierefundowane, mając na uwadze możliwości stawiania się na negocjacje przedstawicieli wnioskodawców.

Pełna treść odpowiedzi dostępna tutaj.

Pin It on Pinterest