Uniezależnienie zmian od firm farmaceutycznych

Stowarzyszenie UroConti otrzymało od Ministerstwa informację dotyczącą uniezależnienia zmian programów lekowych od zgody firm farmaceutycznych.

W swoim piśmie do Stowarzyszenia UroConti Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pisze:

Zmiany dotyczące uniezależnienia zmian programów lekowych od zgody firm farmaceutycznych zostały wprowadzone do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (UD 226), jednak ze względu na istniejące rozbieżności interesów, zgłoszono do tego projektu bardzo dużą liczbę uwag, które niejednokrotnie zmierzały do odmiennego rozwiązania zagadnień w nim uregulowanych. W najbliższym czasie ostateczna wersja przedmiotowego projektu, zawierająca rozwiązania korzystne dla pacjentów, w tym te dedykowane programom lekowym, powinna zostać przekazana do kolejnego etapu prac legislacyjnych.

Pin It on Pinterest