Profilaktyka raka prostaty w powiecie piaseczyńskim

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał opinię o projekcie programu polityki zdrowotnej “Program profilaktyki występowania raka gruczołu krokowego w powiecie piaseczyńskim w oparciu o badanie rezonansem magnetycznym”.

Opiniowany projekt zakładał prowadzenie w populacji mężczyźni w wieku 50-69 lat z grup ryzyka działań profilaktycznych w oparciu o badanie rezonansem magnetycznym. Jego celem było “zwiększenie o 100 przypadków, skuteczności wykrywania nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn mieszkających w powiecie piaseczyńskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka, w latach 2022-2024, poprzez wykonanie działań diagnostycznych”.

Prezes AOTMiT, po zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości, postanowił negatywnie zaopiniować projekt. Opinia ta wynika przede wszystkim z faktu, że, jego zdaniem, zakładane interwencje diagnostycznych mogą nie przełożyć́ się na uzyskanie oczekiwanych efektów klinicznych i zdrowotnych w populacji docelowej programu.

W opinii czytamy również:

“Warto zauważyć, że wstępna ocena gruczołu krokowego jest świadczeniem dostępnym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Z kolei konsultacja urologiczna oraz rezonans magnetyczny jamy brzusznej lub miednicy małej znajdują się w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zgodnie z odnalezionymi danymi, na terenie powiatu piaseczyńskiego funkcjonują podmioty udzielające świadczeń z zakresu urologii.

Jednocześnie opiniowany projekt zawiera uchybienia w zakresie celów i mierników efektywności, które zostały opisane w dalszej części opinii.”

Pełna treść opinii dostępna jest TUTAJ.

Pin It on Pinterest