Ministerstwo odpowiada w sprawie raka prostaty

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia udzielił odpowiedzi na interpelację nr 36128 skierowaną przez posłankę Katarzynę Osos (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).

Z odpowiedzi dowiadujemy się m.in, że aktualnie prowadzone są postępowania (10 postępowań) o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla 4 leków (8 niepowtarzalnych kodów GTIN) w leczeniu raka gruczołu krokowego, a szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w poniższej tabeli.

Minister wyjaśnia również, że w dniu 11 stycznia 2022 r. Minister Zdrowia zawiesił postępowanie o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leku Xtandi (enzalutamid) na wniosek Strony w zakresie wskazania “oporny na kastrację rak gruczołu krokowego po stosowaniu chemioterapii z udziałem docetakselu oraz octanu abirateronu”. Po zawieszeniu postępowania Minister Zdrowia nie może podejmować żadnych czynności w sprawie.

Jednocześnie dodaje, że w związku z 4 nowymi cząsteczko-wskazaniami w procesie oraz docierającymi do Ministerstwa Zdrowia informacjami od klinicystów w zakresie potrzeby modyfikacji aktualnych zapisów programu lekowego B.56. Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61), Minister Zdrowia w porozumieniu z Konsultantami wypracował nowy projekt programu lekowego „B.56. Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”, który 19 września 2022 r. przekazana Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem opracowania materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących oceny zasadności wprowadzenia kompleksowej zmiany polegającej na utworzeniu nowej treści programu lekowego, jak również wydania opinii Prezesa Agencji oraz stanowiska Rady Przejrzystości w tym zakresie. Poproszono o dokonanie tych czynności do 26 października 2022 r. Agencja 4 października 2022 r. zwróciła się z prośbą o przesunięcie realizacji zlecenia na 5 grudnia 2022 r. Mając to na uwadze, ewentualnych zmian programu lekowego B.56 spodziewać się można najwcześniej na 1 marca 2023 r.

Minister udzielił odpowiedzi również na szereg innych pytań. Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest TUTAJ.

Minister Miłkowski odpowiedział również na interpelację nr 36448 Pana Pawła Szramka, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie leczenia raka prostaty. Udzielił w niej podobnych informacji. Pismo dostępne jest TUTAJ.

Podobnej odpowiedzi na interpelację nr 36225, Pana Posła Marka Hoka i grupy posłów w sprawie wprowadzenia świadczeń kompleksowej diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego udzielił Minister Waldemar Kraska. Odpowiedź: TUTAJ.

Pin It on Pinterest