NFZ planuje odrębne finansowanie w urologii

Jak wynika z projektu zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne, Narodowy Fundusz Zdrowia planuje wprowadzić inny sposób finansowania m.in. w chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, neurologii, okulistyce i urologii.

W zakresie §12 ust. 1 zarządzenia dokonano niezbędnych zmian polegających na wyodrębnieniu zakresów skojarzonych dla świadczeń:

  • implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej,
  • endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty,
  • dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym,
  • zabiegi związane z wykonaniem witrektomii tylnej w chorobach siatkówki,
  • zabiegi związane z leczeniem jaskry, o których mowa w pkt 43, 44, 46, 47 i 48 ww. rozporządzenia.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że zmiany wynikają z opublikowania rozporządzenia ministra zdrowia z 5 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 693).

Umożliwiono na wniosek świadczeniodawcy cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń. Działanie to ma na celu wprowadzenie bezlimitowego finansowania świadczeń ratujących życie i udzielanych w stanach nagłych.

Zmiany zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 maja 2023 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pin It on Pinterest