Rada Przejrzystości oceni nowy lek w raku prostaty

Rada Przejrzystości na posiedzeniu 10 czerwca zajmie się m.in. przygotowaniem stanowiska w sprawie oceny leku Akeega (niraparyb + abirateron) w ramach programu lekowego B.56 “Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego”.

Przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia na 6-letnią kadencję, a w jej skład wchodzą przedstawiciele:

  • Ministra Zdrowia (4);
  • Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (2);
  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2);
  • Rzecznika Praw Pacjenta (2).

oraz 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki.

Źródło: aotm.gov.pl

Pin It on Pinterest