Zarządzenie NFZ dotyczące umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie, z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

27.12.2013r. ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr. 90/2013/DSOZ., które stanowi o zasadach zawierania i realizacji umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zarządzenie zawiera istotne regulacje dla osób korzystających z refundowanych środków absorpcyjnych. Przedstawione w dokumencie zasady realizacji zleceń wskazują m.in., że:

• Podstawą do comiesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne jest prawidłowo wystawione zlecenie przez osobę do tego uprawnioną z ważną kartą;

• Osoba korzystająca z wyrobów medycznych, które przysługują raz w miesiącu, może zaopatrzyć się w nie jednorazowo na okres 3 miesięcy;

• Zlecenie, które zostało potwierdzone i zarejestrowane przez właściwy oddział NFZ, może zostać zrealizowane w wybranym przez pacjenta punkcie – w miejscu udzielania świadczeń określonym w harmonogramie;

• Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego przysługującego comiesięcznie dokonuje świadczeniobiorca, lub upoważniona przez niego osoba;

• Osoby, które korzystają z wyrobów medycznych wydawanych co miesiąc, mogą realizować zlecenie drogą wysyłkową.

Ze względu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014r. w w.w. zarządzeniu wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które będą obowiązywać od 1 stycznie do 30 czerwca br.

[Więcej: www.nfz.gov.pl]

Pin It on Pinterest