UroConti pisze do NIPiP

W dniu 16 lutego br. Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, Anna Sarbak wystosowała list do nowo wybranej Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pani Zofii Małas.

Oprócz gratulacji złożnych pani Zoffii Małas z powodu objęcia nowej funkcji, Anna Sarbak przedstawiła profil działalności Stowarzyszenia oraz najważniejsze problemy, z którymi organizacja się boryka.

Mówiąc o profilu i zakresie działania Stowarzyszenia wymieniła m.in. działania dotyczące popularyzacji wiedzy na temat metod leczenia, wsparcia osób z NTM i ich rodzin, dostępu polskich pacjentów z NTM do najnowszych metod terapeutycznych i pielęgnacyjnych, polepszenia standardu ich życia, w tym osób przewlekle chorych oraz wymagających stałej opieki.

Wspomniała, że  Stowarzyszenie od lat zabiega o wprowadzenie jednolitego kryterium medycznego, uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nietrzymanie moczu stanowi jedynie warunkowe kryterium chorobowe uprawniające do refundacji – osoba z NTM jednocześnie musi dodatkowo posiadać jedną z chorób współistniejących wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (wybrane nowotwory, udary, upośledzenia itp.). Z refundacji wykluczona jest szeroka grupa pacjentów, w tym chorzy z wysiłkowym NTM. Stowarzyszenie UroConti uważa, że kryterium medyczne powinno być czytelne i jednoznaczne – do otrzymania refundowanych środków absorpcyjnych powinno upoważniać nietrzymanie moczu, bez konieczności posiadania przez pacjenta dodatkowej jednostki chorobowej.

Anna Sarbak podkreśliła również, że obecnie chorym przysługuje jedynie 60 sztuk środków absorpcyjnych miesięcznie, co daje średnio dwie sztuki dziennie. Biorąc pod uwagę ilość moczu wydalanego przez osobę dorosłą w ciągu doby oraz rzeczywistą chłonność produktów absorpcyjnych, dwie sztuki na dobę są zdecydowanie niewystarczające. W krajach sąsiedzkich, znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, takich jak Czechy czy Słowacja, pacjenci są w o wiele lepszej sytuacji. W Czechach refunduje się do 150 szt. pieluchomajtek miesięcznie, na Słowacji zaś w ogóle nie obowiązują limity ilościowe. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości terapeutyczne w OAB dla większości chorych środki absorpcyjne są jedynym ratunkiem, dla innych niezbędną częścią procesu terapeutycznego. Dlatego, w opinii Stowarzyszenia, refundacja środków pomocniczych nie powinna ograniczać się do 60 szt. miesięcznie i wybranych administracyjnie schorzeń.

W ostatnich słowach listu prezes Anna Sarbak zwróciła się do nowo wybranej pani prezes o wsparcie postulatów Stowarzyszenia kierowanych do Ministra Zdrowia.

Pin It on Pinterest