Odpowiedź na interpelację posła Rucińskiego

Wiceminister Zdrowia Marek Tombarkiewicz odniósł się do interpelacji nr 5251 posła Marka Rucińskiego w sprawie problemów osób chorych na NTM.

Przytoczył informację o ustawie regulującej refundację technologii lekowych, a także odniósł się do pytania dotyczącego poszerzenia listy leków refundowanych dla chorych z zespołem pęcherza nadreaktywnego. Wedle jego wiedzy wniosek dotyczący mirabegronu, wpłynął do Ministra Zdrowia i został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa Agencji.

W dniu 17 listopada 2014 r. Prezes Agencji wydał pozytywną rekomendację nr 244/2014 w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Betmiga (mirabegron) we wskazaniu: II linia farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi. Prezes Agencji podkreślił również, iż aktualna propozycja wnioskodawcy skutkuje wysokim obciążeniem budżetu płatnika publicznego z tytułu refundacji leku i jest nieadekwatna do uzyskiwanych efektów terapii. Decyzja administracyjna w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego w II linii leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego była negatywna. Wnioskodawca odwołał się od decyzji w pierwszej instancji. Aktualnie trwa proces z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W kwestii wprowadzenia jednolitego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych oraz zwiększenia limitów ilościowych na materiały chłonne Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwają prace nad przebudową systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce. W dniu 25 lipca 2016 r. zakończyły się konsultacje zewnętrzne dla projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw i aktualnie trwają prace związane z analizą zgłoszonych uwag.MZ zakłada, że projektowany akt prawny pozwoli na efektywniejsze gospodarowanie środkami publicznymi co w konsekwencji przyniesie dla pacjentów wymierne korzyści w szczególności w postaci zmniejszenia ich dopłat do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwiększenia dostępność do wyrobów medycznych, zapewnia im prawa wyboru preferowanego wyrobu medycznego w ramach świadczeń (np. szpitalnych).

W przypadku procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM, aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zakwalifikowaniem świadczenia neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego. Do Ministerstwa Zdrowia trafiła pozytywna rekomendacja w zmodyfikowanym zakresie wskazań Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Pin It on Pinterest