Odpowiedź na interpelację nr 9333

Marek Tombarkiewicz odpowiedział na interpelację w sprawie projektowanych zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz w niektórych innych ustawach.

W odpowiedzi na interpelację nr 9333 Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej “projektem”, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło następujące wyjaśnienia.

Odnosząc się do poruszonej w interpelacji kwestii wprowadzenia limitów cenowych do systemu refundacji wyrobów medycznych, należy zauważyć, że już dziś w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579) Minister Zdrowia definiując wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa m.in. limit ich finansowania ze środków publicznych i wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie. Projekt ustawy, nad którym pracuje ministerstwo, będący również odpowiedzią na zgłoszenia pacjentów dotyczące podwyższenia limitów na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, ma na celu między innymi przemodelowanie systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, tak aby w możliwie najlepszy sposób odpowiadał on potrzebom społecznym. Zaproponowane rozwiązania, przyczynią się do zmniejszenia dopłat pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz poprawią dostępność do tych produktów. Projektowana ustawa opiera się na dwóch filarach: pierwszy to zapewnienie pacjentom optymalnej jakości wyrobów medycznych, drugi to wprowadzenie cen urzędowych wyrobów medycznych w grupach wyłonionych do procedury refundacyjnej. Oba filary są niezbędne aby zapewnić pacjentom dostępność do wyrobów medycznych o dobrej jakości. Założeniem projektu ustawy jest m.in. wprowadzenie mechanizmu uprawniającego Ministra Zdrowia do zdefiniowania grup wyrobów medycznych objętych procedurą wniosków refundacyjnych oraz określenie minimalnych standardów jakości, które będą musiały spełniać wyroby w tych grupach. Podstawowym warunkiem złożenia wniosku będzie spełnienie przez wyrób medyczny minimalnych standardów jakości. To rozwiązanie oraz cały proces tworzenia grup limitowych zagwarantuje, że pacjent będzie miał do wyboru szeroką gamę produktów – również wykorzystujących nowoczesne technologie – mieszczących się w limicie. W związku z tym nie mogę zgodzić się z opiniami, że wyroby medyczne mieszczące się w limicie będą gorsze, niskiej jakości, najtańsze i przestarzałe.

Projektowane rozwiązania zwiększą przejrzystość, efektywność i racjonalność w zakresie finansowania wyrobów medycznych, co w stosunku do obecnych rozwiązań prawnych, w tym zakresie jest istotną zmianą systemową. Decyzją Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy został czasowo zawieszony. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wypracowaniem brzmienia przepisów, które pozwolą zrealizować założony w ustawie cel, przy jednoczesnym rozwianiu wątpliwości interpretacyjnych, tak aby można było przejść do kolejnych etapów procesu legislacyjnego.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wysokości marż zaproponowanych w projekcie ustawy pragnę zaznaczyć MZ zaznaczyłop, że marże na refundowane wyroby medyczne wydawane na zlecenie w chwili obecnej nie podlegają żadnym ograniczeniom. Projektowane przepisy będą przeciwdziałały zawyżaniu przez świadczeniodawców marż na wyroby wydawane na zlecenie. Marże na wyroby medyczne były przedmiotem konsultacji z przedsiębiorcami reprezentującymi branżę wyrobów medycznych.

Projekt ustawy stanowi realizację wniosków o poprawę przejrzystości i racjonalności w polityce refundacyjnej i cenowej dla wyrobów medycznych, a także jest odpowiedzią na skargi pacjentów na niskie limity, niską jakość i ograniczenia dostępności wyrobów medycznych. Projektowana regulacja pozwala na poszerzenie praw pacjenta w ramach tych samych środków finansowych.

Pin It on Pinterest