Wzrasta zachorowalność na raka prostaty

Departament Zdrowia prognozuje, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w kraju wzrośnie o 29%.

Aby zahamować ten proces Fundacja Wygrajmy Zdrowie wraz z klinicystami, ekspertami w obszarze zdrowia oraz organizacjami pacjenckimi przygotowała raport dotyczący poprawy efektywności profilaktyki, diagnostyki i leczenia tej grupy pacjentów.

Rekomendacje mają się przyczynić do do zmniejszenia liczby zachorowań, wpłynąć na spadek śmiertelności oraz na poprawę przeżyć 5-letnich w nowotworze gruczołu krokowego w Polsce – ocenia Beata Ambroziewicz, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, inicjator raportu ze strony organizacji pacjenckich.
Prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, wielokrotnie podkreślał skalę problemu, rocznie chorobę diagnozuje się bowiem u blisko 16 tys. mężczyzn, a co trzeci chory przegrywa walkę z tym nowotworem. Jednocześnie zwiększa się wciąż liczba chorych na raka gruczołu krokowego.

Autorzy raportu postulują:
• Wdrożenie powszechnych badań profilaktycznych w zakresie wykrywania nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn w wieku 55-69 lat.
• Wprowadzenie w ramach planowanych bilansów 65-latków obowiązkowego badania per rectum i badania PSA.
• Realizację cyklicznych ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dotyczących nowotworu raka prostaty przy współpracy z organizacjami pacjentów.
• Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu poradni urologicznej finansowanych ze środków NFZ w każdym powiecie.
• Promocję standardów leczenia nowotworu prostaty wśród lekarzy klinicystów.
• Wprowadzenie obowiązku przestrzegania standardów klinicznych i leczenia zgodnie z aktualną wiedza medyczną.
• Wprowadzenie modelu koordynowanej opieki nad pacjentem z nowotworem gruczołu krokowego, realizowanego przez wysoko wyspecjalizowane ośrodki, zapewniające dostęp do wszystkich metod leczenia.
• Utworzenie Krajowego Rejestru Pacjentów z Nowotworem Gruczołu Krokowego.
• Wprowadzanie rozwiązań dotyczących zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej rehabilitacji leczniczej i opieki psychologicznej.

Wdrożenie wielokierunkowych rekomendacji w opiece nad pacjentem chorym na raka gruczołu krokowego ma tym większe znaczenie, że od listopada 2017 roku, w refundacji znalazły się długo oczekiwane przez pacjentów i klinicystów terapie, które pozwalają na dobór spersonalizowanego leczenia w różnych stadiach zaawansowania nowotworu. Jest to niewątpliwie przełom, który przybliżył nas do europejskich standardów – komentuje Beata Ambroziewicz.
Rak prostaty jest obecnie drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Nowotwór gruczołu krokowego jest chorobą rozpoznawaną najczęściej u mężczyzn po 65. roku życia a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. 5-letnie przeżycie mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w Polsce wynosi 53,26%, co znacznie odbiega od parametrów obserwowanych w krajach Europy Zachodniej (średnia: 69,7%; najwyższe współczynniki uzyskuje Francja – 75,79%). Niskie wskaźniki przeżyć wynikają z późnego rozpoznania choroby, towarzyszących chorób współistniejących, jak choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość oraz do nie dawna ograniczonej możliwości leczenia zgodnie ze światowymi standardami.

W celu kompleksowego zaopiekowania się pacjentami z rakiem prostaty rekomenduje się także zakrojone działania profilaktyczne, w tym wprowadzenie powszechnych badań profilaktycznych i programów zdrowotnych dla mężczyzn między 55-69 rokiem życia oraz poprawę efektywności leczenia chorych z rakiem gruczołu krokowego. Istotnym działaniem wspierającym wielospecjalistyczną opiekę nad pacjentem z rakiem prostaty, zalecanym przez środowisko organizacji pacjenckich, jest prowadzenie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dzięki którym można będzie zdiagnozować raka we wczesnym stadium i wpłynąć na długość przeżycia chorych z tym nowotworem. W raporcie są przykłady dobrych praktyk tworzenia programów polityki zdrowotnej na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT programów polityki zdrowotnej oraz przewodnik jak tworzyć skuteczne programy w tym obszarze.

Raport dostępny pod linkiem: www.wygrajmyzdrowie.pl

Pin It on Pinterest