MZ – komu się poprawiło po nowelizacji?

Odpowiedź Marcina Czecha na interpelację nr 21109, posła Marka Rząsy w sprawie obniżenia refundacji na pieluchy dla niepełnosprawnych dzieci.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.), zwane dalej "rozporządzeniem" definiuje katalog wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, kryteriów ich przyznawania oraz osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w poszczególnych grupach.

Na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 r. na wyroby absorpcyjne wydatkowano kwotę ponad 246 mln zł dla ok. 540 tysięcy pacjentów, z czego ponad 4 mln zł dla 5 273 pacjentów z uprawnieniami ustawy "Za życiem".

Od 1999 r. limity ilościowe jak i limity finansowe na środki absorpcyjne nie zmieniły się. Powyższy stan rzeczy zmienił się od 3 marca 2018 r., ponieważ w wyniku nowelizacji rozporządzenia zwiększył się limit ilościowy z "do 60 sztuk" na "do 90 sztuk" w grupie środków absorpcyjnych, w której znajdują się następujące wyroby medyczne: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne. Limit finansowania został taki sam tj. na poziomie 77 zł i 90 zł miesięcznie, przy czym w ostatnim przypadku obowiązuje 30% odpłatność pacjenta. Rozporządzenie w zakresie środków absorpcyjnych nie wskazuje ceny jednostkowej za wyrób, a jedynie maksymalną liczbę wyrobów, którą może przepisać lekarz tj. "do 90 sztuk" i limit finansowy, a pacjent może wykupić dowolny wyrób medyczny wskazany w tej grupie, w maksymalnej ilości wskazanej w zleceniu wystawionym przez osobą uprawnioną. Nowelizacja rozporządzenia miała na celu poprawienie sytuacji części pacjentów ze średnim stopniem nietrzymania moczu wymagających zaopatrzenia w materiały o niższej chłonności np. wkłady anatomiczne.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne świadczeniodawcy (sklep medyczny lub apteka) są zobowiązani do zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia. W celu zapewnienia pacjentowi możliwości wykupienia maksymalnej liczby sztuk wyrobów medycznych w limicie finansowania, Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby kontraktowania ustala, że cena jednostkowa za wyrób medyczny jest ilorazem limitu finansowego i ilościowego.

Wprowadzana zmiana nie spowodowała niższej refundacji dla pacjentów dotychczas zaopatrujących się w ten rodzaj wyrobów medycznych. Kupując 60 sztuk np. pieluchomajtek zapłacą tyle samo jak przed nowelizacją, pod warunkiem że nie zmieniała się ich cena u świadczeniodawcy. Nowelizacja natomiast umożliwia części pacjentom zakup, z udziałem środków publicznych, wyrobów o niższej chłonności w większej ilości niż 60 sztuk.

27 marca 2018 r. pacjentom z uprawnieniami ustawy "Za życiem" potrzebującym większej liczby środków absorpcyjnych, przysługuje odpowiednio zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną, a nie jak dotychczas proporcjonalny.
Resort zdrowia obecnie pracuje nad kompleksowymi rozwiązaniami, które poprawią dostępność pacjentów do środków absorpcyjnych, jednak wymaga to przeprowadzenia analiz i szerokich konsultacji z różnymi środowiskami, w tym organizacjami pacjentów.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest