Opinia Rady Przejrzystości w sprawie Xofigo

Rada Przejrzystości wydała opinię w sprawie populacji pacjentów leczonych lekiem Xofigo (radium dichloridum Ra223) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

Rada Przejrzystości uznała za zasadną proponowaną zmianę w kryteriach kwalifikacji do programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego dichlorkiem radu Ra223, polegającą na zmianie zapisu w punkcie 3a) programu poprzez zdefiniowanie progresji nowotworu jako "wzrost stężenia PSA w kolejnych 3 badaniach wykonanych w co najmniej tygodniowych odstępach, w tym co najmniej dwoma wzrostami o 50% wobec wartości wyjściowej, która musi wynosić powyżej 2 ng/ml".

Dotychczasowy zapis w punkcie 3a) programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego dichlorkiem radu Ra223 (Xofigo) definiował progresję biochemiczną nowotworu jako "wzrost stężenia PSA w kolejnych 3 badaniach wykonanych w co najmniej tygodniowych odstępach, w tym co najmniej dwoma wzrostami o 50% wobec wartości wyjściowej, która musi wynosić powyżej 5 ng/ml". Proponowana zmiana polega na przyjęciu niższej wartości wyjściowej stężenia PSA, tj. 2 ng/ml. Proponowany zapis spowodowałby ujednolicenie kryteriów biochemicznej progresji w programie (przyjęta w programie wyjściowa wartość stężenia PSA dla abirateronu i enzalutamidu wynosi 2 ng/ml).

Więcej>>>

Pin It on Pinterest