Walne Zebranie Członków Oddziału

W imieniu Zarządu Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego.

Termin Walnego Zebrania: 27 września 2021, godz. 10:00 (I termin), godz. 10:15 (II termin).

Miejsce Walnego Zebrania: Klub Osiedlowy Ad-Rem, ul. Józefa Czyżewskiego 12, Gdańsk.

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Członków Oddziału Pomorskiego

 

1.    Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Pomorskiego.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.

4.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.    Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 1/2021.

6.    Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2020 rok.

7.    Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2020 rok.

8.    Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2020 rok.

9.    Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a.    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2020 rok – uchwała nr 2/2021;

b.    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – uchwała nr 3/2021;

c.    zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2020 rok – uchwała nr 4/2021.

11.  Wybór Zarządu Oddziału:

a.    zgłoszenie kandydatów na Prezesa Zarządu Oddziału;

b.    wybór Prezesa Zarządu Oddziału – głosowanie tajne;

c.    podjęcie uchwały nr 5/2021 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Oddziału;

d.    zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Oddziału;

e.    wybór członków Zarządu Oddziału – głosowanie tajne;

f.     podjęcie uchwały nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Zarządu Oddziału;

g.    podział funkcji między członków Zarządu Oddziału;

h.    podjęcie uchwały nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia podziału funkcji członków Zarządu Oddziału.

12.  Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału:

a.    zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;

b.    wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału – głosowanie tajne;

c.    podjęcie uchwały nr 8/2021 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;

d.    podział funkcji między członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;

e.    podjęcie uchwały nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia podziału funkcji członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

13.  Wybór Delegatów Oddziału w Gdańsku na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

a.    zgłaszanie nazwisk kandydatów na Delegatów Oddziału w Gdańsku;

b.    wybór  Delegatów Oddziału w Gdańsku na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – głosowanie tajne;

c.    podjęcie uchwały nr 10/2021 w sprawie zatwierdzenia listy Delegatów Oddziału w Gdańsku na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

14.  Dyskusja.

15.  Sprawy różne.

16.  Zamknięcie obrad

 

Zarząd Oddziału Pomorskiego