Zapraszamy na walne zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszego Oddziału na Walne Zebranie, które odbędzie się 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:15 w Auli w budynku Przychodni POZ /parter/ w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. WAM, przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału w Łodzi:

1. Otwarcie obrad i wybór /Prezes Oddziału/:

a/ Prezydium Zebrania:

 – Przewodniczącego Zebrania,

 – Protokolanta,

b/ Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.

2. Przyjęcie Porządku Obrad i podjęcie uchwały Nr 1/2018 /Przewodniczący Zebrania/.

3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania wiążących uchwał /Komisja Skrutacyjno-Wnioskowa – odczytanie protokołu/.

4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz odczytanie Projektu Budżetu Oddziału w Łodzi na rok 2018 /Prezes Oddziału/.

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i Projektu Budżetu – podjęcie uchwały Nr 2/2018 i Nr 3/2018.

6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Oddziału Łódzkiego za rok 2017 /Skarbnik/.

7. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego – podjęcie uchwały Nr 4/2018.

8. Przedstawienie Sprawozdania z ćwiczeń prozdrowotnych /p. mgr Aleksandra Listkowska/.

9. Przyjęcie do wiadomości – podjęcie uchwały Nr 5/2018.

10. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2017 /Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/.

11. Zatwierdzenie Protokołu Komisji Rewizyjnej Oddziału – podjęcie uchwały Nr 6/2018.

12.  Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej – przyjęcie uchwały Nr 7/2018 i Nr 8/2018.    

13. Wybór Skarbnika – Członka Zarządu – uzupełnienie wyborów z powodu rezygnacji Skarbnika wybranego w wyborach w 2017 roku:

a/ zgłoszenie kandydatów,

b/ wybór – głosowanie,     

c/ podjęcie uchwały Nr 9/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru Skarbnika.

14. Wolne wnioski – dyskusja.

15. Przyjęcie do realizacji przez Zarząd zgłoszonych wniosków:

a/ podjęcie uchwały Nr 10/2018.

16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

Pin It on Pinterest