7 września zapraszamy na Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków naszego Oddziału na Walne Zebranie, które odbędzie się 7 września 2018 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Programu Prospołecznego "NTM – Normalnie Żyć", przy ul. Hajoty 49 w Warszawie.


Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału w Warszawie:

 

1.  Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Mazowieckiego.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.

4.   Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 1/2018.

5.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.   Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2017 rok.

7.   Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2017 rok.

8.   Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2017 rok.

9.   Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2017 rok – uchwała nr 2/2018;

b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – uchwała nr 3/2018;

c)    zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2017 rok – uchwała nr 4/2018.

11. Zgłaszanie nazwisk kandydatów do Zarządu Oddziału.

12. Głosowanie tajne na kandydatów do Zarządu Oddziału.

13. Ogłoszenie wyników głosowania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału – uchwała nr 5/2018.

15. Ukonstytuowanie się  Zarządu.

16. Sprawy różne.

17. Zamknięcie obrad.

Pin It on Pinterest